نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 11.72 MB
تصویر مربعی jpg 3.86 kB
تصویر بند انگشتی jpg 5.89 kB
تصویر کوچک jpg 14.46 kB
فایل تصویری Flv (240p) flv 4.28 MB
Mp4 video (360p) mp4 10.85 MB
Ogg video (360p) ogg 6.79 MB