نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 17.63 MB
تصویر مربعی jpg 4.75 kB
تصویر بند انگشتی jpg 7.38 kB
تصویر کوچک jpg 18.45 kB
فایل تصویری Flv (240p) flv 4.66 MB
Mp4 video (360p) mp4 13.93 MB
Ogg video (360p) ogg 7.36 MB