نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 13.42 MB
تصویر مربعی jpg 3.53 kB
تصویر بند انگشتی jpg 4.52 kB
تصویر کوچک jpg 13.92 kB
فایل تصویری Flv (240p) flv 5.52 MB
Mp4 video (360p) mp4 14.19 MB
Ogg video (360p) ogg 8.61 MB