نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 12.66 MB
تصویر مربعی jpg 3.09 kB
تصویر بند انگشتی jpg 4.35 kB
تصویر کوچک jpg 11.32 kB
فایل تصویری Flv (240p) flv 5.36 MB
Mp4 video (360p) mp4 11.52 MB
Ogg video (360p) ogg 8.35 MB