نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 24.31 MB
تصویر مربعی jpg 6.09 kB
تصویر بند انگشتی jpg 9.62 kB
تصویر کوچک jpg 22.65 kB
فایل تصویری Flv (240p) flv 5.23 MB
Mp4 video (360p) mp4 15.48 MB
Ogg video (360p) ogg 8.31 MB