نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 13.91 MB
تصویر مربعی jpg 4.18 kB
تصویر بند انگشتی jpg 5.4 kB
تصویر کوچک jpg 15.19 kB
فایل تصویری Flv (240p) flv 5.3 MB
Mp4 video (360p) mp4 13.35 MB
Ogg video (360p) ogg 8.33 MB