نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 17.33 MB
تصویر مربعی jpg 5.25 kB
تصویر بند انگشتی jpg 6.33 kB
تصویر کوچک jpg 17.86 kB
فایل تصویری Flv (240p) flv 4.73 MB
Mp4 video (360p) mp4 12.93 MB
Ogg video (360p) ogg 7.52 MB